SK / EN / RUS

Podmienky ochrany súkromia  

Ochrana osobných údajov, s ktorými prichádzame do styku je pre nás nesmierne dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní našich služieb osobné údaje v rámci spoločnosti PS Agentúra s.r.o. so sídlom Malý Lipník 123, 065 46, IČO: 47383429 (ďalej len „My“). Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov v našej spoločnosti, môžete náš kontaktovať e-mailom na info@psagentura.sk alebo poštou na adresu našej spoločnosti.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov alebo “GDPR”). Ďalej sa na nás aplikujú niektoré ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a osobitné právne predpisy

Potrebujeme Vaše osobné údaje?

Áno, pri poskytovaní našich služieb potrebujeme v nevyhnutnej miere spracúvať osobné údaje. Netýka sa to iba osobných údajov našich klientov alebo zákazníkov, ale taktiež osôb, s ktorými prichádzame do styku mimo poskytovania našich služieb napr. keď si prezeráte naše webové stránky. Spracúvanie osobných údajov v našej spoločnosti je minimálne nevyhnutné z nižšie uvedených dôvodov:

•        Poskytovanie našich služieb, pri ktorých musíme spracúvať osobné údaje našich klientov za účelom samotného poskytnutia služby;

•        Plnenie zákonných a zmluvných povinností;

•        Ochrana našich oprávnených záujmov a oprávnených záujmov našich klientov.

Ako získavame osobné údaje?

Osobné údaje môžeme získať dvoma spôsobmi. Najčastejšie spracúvame osobné údaje, ktoré sme získali dobrovoľne priamo od Vás. Okrem toho môžeme Vaše osobné údaje získavať aj z verejne dostupných zdrojov bez Vášho vedomia, vždy však dbáme na to, aby tento spôsob získania osobných údajov bol relevantný a odôvodnený.

Vaše osobné údaje získavame najmä v procese Vášho záujmu alebo reálneho poskytovania našich služieb prípadne od našich klientov.

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje?

Účel je zjednodušene dôvod, pre ktorý spracúvame Vaše osobné údaje. Na každý účel musí byť naviazaný aj právny základ napr. súhlas, zákonná povinnosť alebo plnenie zmluvy. Nižšie uvádzame naše účely spracúvania osobných údajov a právne základy podľa GDPR.

Účel

Právny základ

Poskytovanie našich služieb
Na to, aby sme vedeli poskytovať naše služby potrebujeme nevyhnutné spracúvať osobné údaje o našich klientoch a tretích strán – fyzických osobách. Vo všeobecnosti poskytujeme služby týkajúce sa zabezpečenia verejného obstarávania, euro fondových projektov či iné špecifické konzultácie alebo poradenstvo. Konkrétne údaje nám poskytujú naši klienti na základe ich uzavretých zmluvných vzťahov alebo inom právnom základe, ktorý si klient vymedzil. Zároveň nám zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá špecifické povinnosti pri spracúvaní osobných údajov. Pri našich službách týkajúcich sa verejného obstarávania v zásade konáme na základe pokynov a v mene osoby, ktorá chce obstarávať. V takomto prípade vystupujeme ako sprostredkovateľ. V ostatných prípadoch pri poskytovaní našich služieb sme prevádzkovateľ.

Plnenie zmluvy – článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a zákonná povinnosť – článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR. Ak vystupujeme ako sprostredkovateľ, právny základ je vymedzený prevádzkovateľom.

Ručenie záväzkov

Plnenie zmluvy – článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Personalistika a mzdy

Zákonná povinnosť – článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Účtovné  a daňové účely

Zákonná povinnosť – článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Marketing (newsletter)

Súhlas – článok 6 ods. 1 písm. a) GPDR.

Právna agenda

Oprávnený záujem – článok 6 ods. 1 písm. f)

Štatistika

Článok 89 GDPR.

Archívne účely

Zákonná povinnosť – článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Práva dotknutých osôb

Zákonná povinnosť – článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Poskytovanie našich služieb

Na to, aby sme vedeli poskytovať naše služby potrebujeme nevyhnutné spracúvať osobné údaje o našich klientoch – fyzických osobách. Vo všeobecnosti poskytujeme služby týkajúce sa zabezpečenia verejného obstarávania, euro fondových projektov či iné špecifické konzultácie alebo poradenstvo. Pri našich službách týkajúcich sa verejného obstarávania v zásade konáme na základe pokynov a v mene osoby, ktorá chce obstarávať. V takomto prípade vystupujeme ako sprostredkovateľ. V ostatných prípadoch pri poskytovaní našich služieb sme prevádzkovateľ.

Ručenie záväzkov

Pri zabezpečovaní verejného obstarávania v niektorých prípadoch vyžadujeme ručiteľský záväzok v súvislosti s úspešným ukončením projektu resp. zákazky. V tomto prípade tak spracúvame osobné údaje ručiteľov a vystupujeme v postavení prevádzkovateľa.

Personalistika a mzdy

Pri našej činnosti v nevyhnutnej miere spracúvame osobné údaje našich zamestnancov alebo iných pracovníkov v postavení prevádzkovateľa. Konkrétne povinnosti v tejto oblasti nám vyplývajú z osobitných právnych predpisov.  

Účtovné a daňové účely

Pri poskytovaní našich služieb prirodzene pracujeme s účtovníctvom a sme si taktiež vedomí svojich daňových povinností. Na tieto účely musíme v minimálnom rozsahu spracúvať osobné údaje našich klientov v postavení prevádzkovateľa. Konkrétne povinnosti v tejto oblasti nám vyplývajú z osobitných právnych predpisov.  

Marketing (newsletter)

Za účelom zviditeľnenia sa na trhu prípadne kontaktovania našich klientov s ponukou našich služieb spracúvame Vaše osobné údaje iba na základe Vášho súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Na tento účel vystupujeme v pozícií prevádzkovateľa.

Právna agenda

Ako prevádzkovateľ je pre nás občas nevyhnutné za účelom vymáhania našich práv preukazovať, uplatňovať alebo obhajovať naše právne nároky súdnou alebo mimosúdnou cestou alebo oznámiť určité skutočnosti orgánom verejnej moci (napr. exekútori alebo orgány činné v trestnom konaní). Vyššie uvedené považujeme za náš oprávnený záujem na základe ktorého spracúvame osobné údaje.

Štatistika

Ako prevádzkovateľ máme právo vyhotovovať štatistické zostavy na základe článku 89 GDPR za prijatia primeraných opatrení. V štatistikách sa vždy uvádzajú iba anonymizované údaje a Vaše údaje na štatistické účely spracúvame iba do chvíle, kým existujú vyššie uvedené účely.

Archívne účely

Ako prevádzkovateľ máme povinnosti archivovať dokumenty a registratúrne záznamy na základe zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov a taktiež v zmysel článku 89 GDPR.

Práva dotknutých osôb

Podľa GDPR máme špecifické povinnosti pri uplatňovaní Vašich práv ako dotknutej osoby a na tento účel v postavení prevádzkovateľa vedieme legislatívou stanovenú dokumentáciu, pri ktorej spracúvame osobné údaje dotknutých osôb, ktoré si uplatnili niektoré z práv podľa GDPR.

Sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Štandardne Vaše osobné údaje sprístupňujeme iba v prípadoch, v ktorých je to naozaj nevyhnutné. Takáto situácia môže napríklad nastať vtedy, keď zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje povinnosť sprístupňovať resp. zverejňovať dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania.

Vaše osobné údaje sprístupňujeme aj našim zamestnancom a sprostredkovateľom, ak to považujeme za nevyhnutné a za splnenia primeraných opatrení na zabezpečenie Vašich osobných údajov.

Taktiež ak sme požiadaný orgánom verejnej moci o sprístupnenie Vašich osobných údajov, vždy skúmame či sú splnené zákonné podmienky na ich sprístupnenie.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Ak účel spracúvania osobných údajov skončí, osobné údaje už ďalej nespracúvame. To však nevylučuje, že Vaše osobné údaje môžeme ďalej spracúvať na inom právnom základe najmä ak ide o splnenie zákonných povinností. Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu, po jeho odvolaní sme povinní osobné údaje ďalej nespracúvať na daný účel.

Vo všeobecnosti, doba uchovávania vyplýva z jednotlivých právnych predpisov. V prípade, ak to tak nie je, dobu uchovávania určujeme my v rámci našej činnosti a vzhľadom na naše potreby v súlade so zásadou minimalizácie uchovávania údajov.

Všeobecné doby uchovávania osobných údajov na nami vymedzené účely spracúvania osobných údajov sú nasledovné:

Účel

Doba uchovávania

Poskytovanie našich služieb

Počas trvania zmluvného vzťahu so zákazníkom.

Ručenie záväzkov

Počas trvania zmluvného vzťahu so zákazníkom a ručiteľom.

Personalistika a mzdy

Počas trvania pracovného pomeru a uplynutí zákonných lehôt pre uchovávanie určitých typov dokumentov.

Účtovné  a daňové účely

Počas desiatich rokov nasledujúcich po účtovnom roku, ktorého sa účtovné doklady, účtovné knihy, zoznamy účtovných kníh, zoznamy číselných znakov alebo iných symbolov a skratiek použitých v účtovníctve, odpisový plán, inventúrne súpisy, inventarizačné zápisy, účtový rozvrh týkajú.

Marketing (newsletter)

Až do zaslania námietky proti spracúvaniu alebo odhlásenia z newsletteru.

Právna agenda

Až do premlčania právneho nároku.

Štatistika

Počas trvania / existencie iných účelov spracúvania.

Archívne účely

Počas lehôt uloženia podľa registratúrneho plánu.

Práva dotknutých osôb

Počas trvania komunikácie s dotknutou osobou týkajúcou sa výkonu práva dotknutej osoby.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame a nevykonávame. Pri našej práci však využívame bežne používaný kancelársky software ako operačný systém Windows alebo MS Office. Poskytovatelia takýchto programov zvyknú mať serveri umiestnené mimo EÚ a môže dochádzať aj k cezhraničnému prenosu dát do USA na strane poskytovateľa cloudových služieb alebo softwarového vybavenia, ktorý je našim sprostredkovateľom. Týmto sprostredkovateľom je napr. spoločnosť Microsoft Inc., ktorá je certifikovaná systémom právnych záruk známych ako Privacy Shield (URL: https://www.privacyshield.gov/welcome). Takéto prenosy majú potom charakter cezhraničného prenosu osobných údajov do tretej krajiny, ktorá zaručuje primeranú úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

Taktiež máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov ak tieto údaje spracúvame z dôvodu verejného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR alebo nášho oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Tieto práva však nie sú absolútne. Ich existencia automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky uvedené v legislatíve. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a uplatniteľných výnimiek.

Ako dotknutá osoba máte najmä:

Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.

Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje.

Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR, ak je na to splnený niektorý z dôvodov ustanovený v tomto článku a neuplatňuje sa žiadna z výnimiek.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR, ak je na to splnený niektorý z dôvodov ustanovený v tomto článku.

Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20, ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na právnom základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) alebo na základe zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b).

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na právnom základe verejného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. e) alebo oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f).

Takisto máte právo kedykoľvek obrátiť sa na dozorný orgán a iniciovať konanie či podať sťažnosť. Našim dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Pre viac informácií navštívte www.dataprotection.gov.sk 

Automatizované spracúvanie osobných údajov s právnym alebo podobným účinkom pre Vás?

V súčasnosti nevykonávame automatizované spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré by malo právny alebo podobný účinok na Vašu osobu.

Externé webstránky

Naše webstránky môžu obsahovať prepojenia (odkazy) na iné webstránky. Nie sme zodpovední za obsah a spravovanie webstránok, na ktoré odkazujeme. Tieto podmienky ochrany súkromia  sa nevzťahujú na spracúvanie osobných údajov v rámci Vášho pohybu na iných webstránkach.

Súbory cookies

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré webstránka ukladaná Vašich zariadeniach pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webstránka na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách a zvyšuje tak Vaše užívateľské pohodlie pri prehliadaní našich stránok. V rámci nášho webu používame Google Analytics – analytický nástroj, ktorý ukladaním informácií do súborov cookie generuje štatistické výstupy o návštevnosti webovej lokality. Táto funkcionalita nie je nevyhnutá pre prehliadanie a slúži nám na monitoring prevádzky webovej lokality a jej zlepšovanie. Ukladanie súborov cookies máte plne vo Vašej dispozícií a ich mazanie a nastavenie ich ukladania je možné vykonať v rámci webového prehliadača.

Ako chránime Vaše osobné údaje?

Je našou povinnosťou chrániť Vaše osobné údaje primeraným spôsobom a z tohto dôvodu ich ochrane venujeme náležitú pozornosť. Naša spoločnosť implementovala všeobecne akceptované technické a organizačné štandardy za účelom zachovania bezpečnosti spracúvaných osobných údajov najmä pred ich stratou, zneužitím, neautorizovanej úprave, zničením alebo iným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb. Prijali sme interné právne akty a zabezpečujeme, aby naši zamestnanci, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi boli poučení a poverení.

Zmena podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov je z nášho pohľadu kontinuálna činnosť, ktorá nekončí 25 májom 2018. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť, prestať byť aktuálne alebo na našej strane môžu nastať určité zmeny pri spracúvaní osobných údajov. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu.


 • rusyny.org
 • rusyn FM
 • ruthenia
 • molody rusyny
 • rusyny.org
 • rusyn FM
 • ruthenia
 • molody rusyny
 • molody rusyny
 • molody rusyny
 • molody rusyny
 • molody rusyny
next